Všeobecné podmienky

Registračné podmienky a podmienky používania online služieb portálu

1. Definície

1.1 Služba – Službou sa rozumie prístup na portál www.slovanskenoviny.sk prevádzkovaný poskytovateľom a využívanie dostupných služieb na tomto portáli (ďalej len “služba”).

1.2 Registračné podmienky – Podmienky používania služby.

1.3 Poskytovateľ – Poskytovateľom služby je Spoločenstvo Slovanov o.z., Florianová 5, 08001 Prešov, IČO:

1. 4 Používateľ – Používateľom online služby je každá fyzická osoba, ktorá sa riadne zaregistruje. Pod pojmom registrácia sa rozumie, že používateľ odošle riadne vyplnený registračný formulár. Používateľ odoslaním registračného formulára vyslovuje bezpodmienečný súhlas s registračnými podmienkami a tieto sa zaväzuje riadne dodržiavať.

2. Registrácia používateľa

2.1 Používateľ je povinný vyplniť a odoslať riadne vyplnený registračný formulár vrátane svojej elektronickej poštovej adresy a zadaného hesla, ktoré mu bude slúžiť na prihlásenie do portálu a následne tak používať dostupné služby. Používateľ sa zaväzuje uviesť do registračného formulára úplné a pravdivé údaje. 
Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo neakceptovať používateľom odoslaný formulár a nesprístupniť mu službu, resp. túto používateľovi kedykoľvek zrušiť v prípade, že používateľ uviedol do registračného formulára neúplné alebo nepravdivé údaje.

2.2 Prístup k službe je podmienený zadaním elektornickej poštovej adresy a správneho prístupového hesla používateľa. Používateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť svoje prístupové heslo. Tak isto je opravnený požiadať o zrušenie svojho účtu na portáli. Heslo používateľa je neprenosné, používateľ nie je oprávnený ho sprístupniť tretím osobám, v opačnom prípade v plnom rozsahu znáša škodu, ktorá mu vznikla ich zneužitím. V prípade, že zneužitím hesla vznikla škoda aj poskytovateľovi, prípadne tretej osobe, zodpovedá za ňu v plnom rozsahu používateľ.

3. Ochrana osobných údajov

Používateľ svojou registráciou dáva súhlas na spracovanie a uchovávanie jeho osobných údajov vyplnených v registračnom formulári prevádzkovateľa portálu po dobu, pokiaľ bude registrovaným používateľom služby. Používateľ môže požiadať o zrušenie jeho užívateľského prístupu a to písomne na adresu prevádzkovateľa, alebo e-mailom na adresu info@slovanskenoviny.sk. Prevádzkovateľ sa zaväzuje nesprístupniť osobné údaje používateľa tretím osobám bez jeho predchádzajúceho výslovného súhlasu. Prevádzkovateľ je povinný takéto údaje poskytnúť orgánom štátnej moci, pokiaľ mu toto bolo nariadené súdom, zákonom alebo rozhodnutím príslušného štátneho orgánu.

4. Pravidlá používania služby www.slovanskenoviny.sk

4.1 Používateľ je oprávnený používať službu výlučne v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, týmito registračnými podmienkami, pokynmi poskytovateľa, bezpečnostnými pravidlami siete Internet, dobrými mravmi a pravidlami etiky siete Internet a základnými pravidlami slušného správania sa.

4.2 Používateľ služby sa zaväzuje používať službu výlučne pre vlastné potreby, v žiadnom prípade nie je oprávnený túto v celku alebo v časti ďalej poskytovať tretím osobám.

4.3 Používateľ služby sa zaväzuje nezasahovať do prevádzky a funkčnosti služby, rovnako tak sa zaväzuje, že sa nepokúsi získať neautorizovaný prístup k nej.

4.4 Používateľ služby sa zaväzuje, že nebude prostredníctvom nej šíriť informácie a súbory, ktorých šírenie je v rozpore s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, pokynmi poskytovateľa, bezpečnostnými pravidlami siete Internet, dobrými mravmi a pravidlami etiky siete Internet a základnými pravidlami slušného správania sa. Za obsah svojich dát a údajov, prenášaných v rámci služby, vrátane informácii a súborov, ktorých prenos prostredníctvom tejto služby používateľ sprostredkoval, výlučne zodpovedá používateľ, uvedené sa vzťahuje aj na škody, ktorá vznikne prenosom takýchto informácií a súborov poskytovateľovi služby resp. iným osobám.

5. Pravidlá správania sa v rámci diskusného fóra na portáli www.slovanskenoviny.sk

Prevádzkovateľ portálu www.slovanskenoviny.sk umožňuje vyjadrenie názorov k uverejneným témam, ale prirodzene aj k témam, ktoré sa objavia v rámci internetovej diskusie. Výmena názorov však predpokladá dodržiavanie určitých Pravidiel, ktoré budú v prospech všetkých účastníkov. Ak učastník diskusie tieto pravidlá poruší, tak prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo odmietnuť prístup do daného diskusného fóra, prípadne bez nejakého upozornenia vymazať obsah komunikácie jednotlivca alebo zablokovať prístup do diskusie.
Prevádzkovateľovi záleží, aby diskusné fóra v rámci portálu mali patričnú jazykovú, vecnú aj obsahovú úroveň a z toho dôvodu si vyhradzuje právo zasiahnuť do diskusie v prípade porušenia pravidiel.

Tolerantnosť

Zákonnosť

Zodpovednosť

6. Práva poskytovateľa

6.1 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť registračné podmienky.

6.2 Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo pozastaviť službu, a to aj bez predchádzajúceho oznámenia používateľovi.

6.3 Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť prístup používateľa k službe.

6.4 Všetky autorské a iné práva súvisiace s funkcionalitou, vizuálnym stvárnením a informačným obsahom služby patria poskytovateľovi, prípadne tretím stranám, s ktorými má poskytovateľ za týmto účelom uzatvorené príslušné dohody.

6.5 Poskytovateľ má právo rozposielať používateľom správy formou elektornickej pošty na propagečné účely svojích produktov a služieb, alebo produktov a služieb tretích strán. Používateĺ potvrdením registračného formulára súhlasí s doručovaním správ s takýmto obsahom.

6.6 Poskytovateľ má právo kedykoľvek upraviť alebo doplniť obsah týchto Všeobecných podmienok používania online služieb. Na takéto zmeny poskytovateľ užívateľa upozorní

7 Obmedzenie zodpovednosti za škodu

7.1 Poskytovateľ ani používateľ nezodpovedá za akúkoľvek nepriamu alebo následnú škodu, vrátane ušlého zisku.

7.2 Poskytovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za:

8 Záverečné ustanovenia

8.1 Práva a povinnosti poskytovateľa a používateľa týmito registračnými podmienkami výslovne neupravené sa spravujú platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky

8.2 Tieto registračné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.10.2020 a platia do ich najbližšej zmeny, ktorú je poskytovateľ oprávnený vykonať v súlade s bodom 6.1 článku 6.

V Prešove, 1.10.2020


Pravidlá “NETIKETY”

 1. Nikdy nezabúdajte, že na druhom konci sú ľudia a nie počítač. To, čo anonymne napíšete stroju, by ste možno nikdy nepovedali dotyčnému do očí.
 2. Dodržiavajte všetky pravidlá slušnosti z normálneho života. Čo je zlé v bežnom živote, bude určite nevhodné aj na internete.
 3. Zistite si, v akej spoločnosti sa nachádzate. Cez internet totiž komunikujete s ľuďmi z celého sveta. A čo je v jednej skupine na internete dovolené, iná to môže považovať za neprípustné. Politika, náboženstvo a iné rozporuplné témy by mali byť diskutované s maximálnou ohľaduplnosťou a taktom.
 4. Majte ohľad k druhým. Nie každý má rýchle internetové pripojenie ako vy. Mnohí sa pripájajú z domu cez pomalý modem, za ktorý platia! Neposielajte teda zbytočné a zbytočne veľké e-mailové správy.
 5. Nebuďte grobianom! Aj keď píšete bez diakritiky (bez dĺžňov a mäkčeňov) snažte sa o správny pravopis. Publikovať nepravdivé informácie, alebo niekoho ohovárať tiež nie je vhodné. Nevydávajte za svoju prácu niekoho iného. Obrázky, texty a rôzne iné súbory sa z internetu dajú ľahko stiahnuť. Akoby sa vám páčilo, keby niekto iný vydával vaše dielo za svoje? Ak využijete prácu iných, mali by ste spomenúť ich autorstvo.
 6. Pomôžte, ak viete. Zaujíma vás nejaká téma a sledujete nejakú diskusiu k nej? Niekto z diskusnej skupiny má taký alebo onaký problém. Ak viete odpoveď, pomôžte. Nabudúce pomôže niekto vám. V diskusnej skupine platí zásada „Najprv počúvaj, až potom píš.“
 7. Rešpektujte súkromie iných. Omylom vám prišla správa, ktorá vám nepatrí? Správajte sa tak, ako by ste chceli, keby niekto iný našiel vašu poštu…
 8. Nezneužívajte svoju moc a vedomosti. Používatelia so špeciálnymi privilégiami, napr. správcovia serverov ktorí majú prístup k pošte ostatných musia mať dôveru bežných používateľov.
 9. Odpúšťajte druhým chyby. Aj vy ste niekedy začínali. Nemusíte hneď reagovať výsmešne alebo so zlosťou.
 10. Nerozosielajte reťazové listy a poplašné správy hoax. Upozornite aj ostatných, že takéto správanie je nevhodné.
 11. Nerozosielajte spam – správy s reklamným textom. Upozornite i ostatných, že takéto správanie je nevhodné.
 12. Rešpektujte autorské práva iných. Nepublikujte cudzí text pod svojim menom, vždy uvádzajte meno pravého autora a zdroj odkiaľ citujete.

Ďakujeme

redakcia Slovanské Noviny

.

PODPORTE nezávislé médium.

Všetok obsah na tejto stránke je bezplatný. Vaša podpora bude použitá na rozvoj a propagáciu stránky, aby sa o nej dozvedelo čo najviac ľudí.

Aj malá čiastka dostatočne pomôže.

Mame množstvo plánov, ako sa naďalej zlepšovať a ponúkať Vám čo najkvalitnejší žurnalistický obsah.

Bez Vašej pomoci sa však ďalej nepohneme.

IBAN: LT90 3250 0868 2837 7659 BIC: REVOLT21 do poznámky prosím uviesť “dar
ďakujeme

LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD

čl.17. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.

Čl.20. Právo slobodne sa združovať je zaručené. Každý má právo spolu s inými združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach.

Vyhlásenie:

Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Slovanské Noviny. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Redakcia Slovanské Noviny nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Slovanské Noviny dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na redakcia@slovanskenoviny.sk

UPOZORNENIE:

Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

Diskusia

(Pripojiť sa do diskusie je možné len po registrácii a následnom prihlásení sa do účtu.)

 

Exit mobile version
Prejsť na panel nástrojov